چهارشنبه 13 اسفند 1399  

اخبار

1394/2/23 چهارشنبه

خرید و تملک اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی.

خرید و تملک اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی پس ازسالها پیگیری با همت مسئولین با هزینه بالغ بر 10 میلیارد تومان خریداری شد..

.
خرید و تملک اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی پس ازسالها پیگیری با همت مسئولین با هزینه بالغ بر 10 میلیارد تومان خریداری شد. 

پس از سالها پی گیری و به همت مسئولین دانشکده ، اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی، متراژ 65/19772 متر مربع با هزینه ای بالغ بر

10 میلیارد تومان جهت احداث بیمارستان تخصصی و توسعه بیمارستان آیت ا... طالقانی ، خریداری و به تملک دانشکده علوم پزشکی آبادان

در آمد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر